I pension i rätt tid

Hantera personalens pensionering med hjälp av en pensionsstrategi

Pensionssystemet i Finland genomgår förändringar. Målet med pensionsreformen år 2017 är bland annat att förlänga arbetskarriärerna och trygga finansieringen av systemet.¹ Genom reformen skapas i Finland en mångsidigare arbetspensionsvärld, som medger allt större variationer i de anställdas pensionsålder.

Företagets pensionsstrategi hjälper arbetsgivaren att hantera personalens pensionering som helhet: överföring av kunskap, eventuella risker för arbetsoförmåga, kostnader och effekter på produktiviteten. Det ger möjlighet att vid behov tidigarelägga eller skjuta fram pensioneringen inom olika personalgrupper. Samtidigt kan man säkerställa att de anställda orkar stanna kvar i arbetslivet tillräckligt länge. Genom en god planering uppnås optimala lösningar för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Med vår hjälp kan du göra upp en fungerande pensionsstrategi, du får hjälp med att utarbeta olika åldersprogram och kompletterar pensionsskyddet för dina anställda på bästa möjliga sätt. Dessutom erbjuder vi heltäckande tjänster för skötseln av pensionsärenden för företag och organisationer.

1 Uppgörelsen mellan arbetsmarknadens centralorganisationer om arbetspensionsreformen år 2017, undertecknad 26.9.2014

Konkreta effekter

En pensionsstrategi bidrar till effektivare företagsverksamhet och förbättrar de anställdas ork i arbetet. Genom att göra upp en pensionsstrategi går arbetsgivaren igenom företagets personalstruktur, åldersprofil och behoven inom olika personalgrupper. Vill man att någon grupp ska fortsätta effektivt i sitt arbete så länge som möjligt eller löper någon grupp risk att bli slutkörd före den målsatta pensionsåldern? Var behövs flexibla lösningar?

De anställdas verkliga förmåga och vilja att arbeta kan variera betydligt inom olika branscher och uppgifter. Pensionsstrategin ger svar på hur man kan bereda sig på dessa behov i förväg.

Våra experter hjälper ditt företag att utarbeta lämpliga pensionsmodeller för att genomföra en lyckad pensionsstrategi. Då modellerna har tagits fram i tid, kan man trygga den finansiering som behövs för arrangemangen. Ineffektiva arbetsår står arbetsgivaren dyrt och är också tunga för arbetstagaren. Arrangemang som planerats i god tid kostar i slutändan mindre och möjliggör en rättidig pensionering.

Då arbetspensionerna i framtiden blir allt mindre ökar intresset för att förbereda sig inför pensionstiden på eget initiativ och för de kompletterande lösningar som arbetsgivaren erbjuder. En lyckad pensionsmodell utgör en smidig del av ett bra belöningsprogram.

Fördelarna med en pensionsstrategi

  • Resultatpåverkan: extra inkomster (t.ex. motivering av nyckelpersoner), kostnadsbesparingar (t.ex. sjukpensioner, ineffektiva arbetsår)
  • Arbetshälsa: säkerställer de anställdas ork i arbetet och möjliggör flexibla lösningar (deltidspension, lättare arbetsbörda eller förkortad arbetstid)
  • Finansiering: ett system som genomförts i tid täcker effektiv kostnaderna för pensioneringen
  • Bättre arbetsgivarimage: en ansvarsfull arbetsgivare har också berett sig på de anställdas pensionering

Att komplettera pensionsskyddet med hjälp av tilläggspensioner är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra personalens engagemang på lång sikt. Användningen av en förmån som tidigare närmast erbjöds ledningen har i och med ändringarna i arbetspensionslagen utvidgats att också gälla företagens nyckelpersoner, experter och samtliga anställda.

Ur företagets synvinkel förbättrar användningen av tilläggspensioner som en del av företagets totala belöningssystem också företagets arbetsgivarimage och kan vara en betydande konkurrensfördel vid rekrytering. En gruppension är för arbetsgivaren ett kostnadseffektivt belöningssätt: på pensionen betalas inga lönebikostnader och premierna kan dras av i beskattningen. Arbetstagaren beskattas först när pensionen tas ut.

Dagens tilläggspensioner är premiebaserade, vilket innebär att arbetsgivaren i stället för att garantera en viss pensionsnivå förbinder sig att betala en avtalad premie till försäkringen.

Pensionen består av de besparingar som influtit med tiden – premierna och avkastningen – fördelad över den tid som avtalats. På detta sätt kan arbetsgivaren förutse de totala pensionskostnaderna och räkna in dem som en del av den totala kompensationen till de anställda. I anställningsavtalet fastställs arrangemangets bindande karaktär.

Vår långa erfarenhet som tillhandahållare av tilläggspensioner garanterar dig en vision som du inte kan få någon annanstans ifrån.

Sesam gruppensionsförsäkring är en gruppensionsförsäkring för företag och organisationer. Sesam ger möjlighet att komplettera gruppmedlemmarnas lagstadgade pensionsskydd och/eller tidigarelägga pensioneringen.

De utmaningar som den åldrande befolkningsstrukturen innebär syns i framtiden också allt mer i företagens personalförvaltning. Företagen måste planera hur äldre anställdas pensionsavgång kan skötas kontrollerat och hur man antingen kan uppmuntra de anställda att förlänga sin arbetskarriär eller möjliggöra en flexibel pensionering i enlighet med individens arbetsförmåga och vilja att fortsätta arbeta. Med hjälp av åldersprogram kan man också kontrollerat föra vidare kompetensen inom företaget.

Åldersprogrammen kan kombineras med belöning, vilket är ett motiverande alternativ för de anställda. Lösningar som genomförts med hjälp av tilläggspensioner är kostnadseffektiva både för företaget och för den anställda.

Det viktigaste är att man i företaget har förberett sig på pensioneringarna i god tid. Omsorgsfullt upprättade och verkställda åldersprogram innebär besparingar för företaget, bidrar till större framförhållning i personalförvaltningen och förbättrar de anställdas arbetsförmåga. De ökar också den positiva arbetsgivarimagen såväl internt som utanför företaget.

Vi erbjuder lösningar för bl.a. förkortad arbetstid, bättre arbetshälsa och ork i arbetet samt avtal om pensionsålder.

Tjänster för pensionskassor och -stiftelser

Vi erbjuder pensionskassor och -stiftelser förstklassiga sakkunnigtjänster från bildandet av kassan eller stiftelsen till förvaltning, rapportering och kapitalförvaltning. Vi betjänar pensionskassor och -stiftelser i alla skeden av deras verksamhet.

Konsulttjänster och rapportering i anslutning till pensionsarrangemang

Vi betjänar våra kunder i alla ärenden i anslutning till anordnande av pensionsskydd, såsom helhetsbetonad skötsel av pensionsstiftelser och -kassor samt rapportering av företagens pensionskostnader. Vi hjälper till med att bilda en ny pensionsstiftelse eller -kassa och erbjuder stiftelserna och kassorna all förvaltningsservice som de behöver.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Lämna begäran om kontakt

Lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.