Ansökan om dödsfallsersättning

Fyll i ersättningsansökan. Du kan sedan antingen skriva ut och skicka ansökningen till oss per post, eller om du är vår kund, kan du också spara och skicka den som ett meddelande i webbtjänsten. Kom alltid ihåg att skicka de nödvändiga bilagorna tillsammans med ansökningen.

Utöver ersättningsansökan behövs följande bilagor för ersättningshandläggningen:

  • släktutredning över den avlidne från 15 års ålder (samma som till bouppteckningen)
  • förmånstagarnas ämbetsbetyg
  • en kopia av handling (såsom pass, identitetskort eller körkort) som styrker identiteten på förmånstagaren/förmånstagarna och/eller en underårig förmånstagares vårdnadshavare
  • om ett företag står som förmånstagare, en kopia av handelsregisterutdraget (högst 3 månader gammalt)
  • om du söker ersättning med stöd av en olycksfallsförsäkring dessutom en dödsattest.

Skicka in ersättningsansökan jämte bilagor som ett meddelande i webbtjänsten eller per post till adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag / Kaleva
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Ersättningssumman betalas i enlighet med förmånstagarförordnandet in på det bankkonto som respektive förmånstagare har uppgett eller vid behov i enlighet med fullmakt.

Ersättning till en omyndig förmånstagare betalas ut på det sätt som dennes intressebevakare har uppgett. Information om utbetald ersättning skickas till förmyndarmyndigheten.

Förmånstagaren kan vid behov också styra hela ersättningssumman eller en del av den till en placeringsförsäkring. Mer information om placeringsförsäkringar fås på vårt servicenummer 0200 31120 och på vår webbplats.

Anhöriga: Försäkringssumman delas till hälften var mellan den efterlevande maken eller makan och de arvingar som avses i ärvdabalken. Om det inte finns några bröstarvingar, utbetalas hela försäkringsersättningen till maken eller makan. Om det inte finns någon make eller maka, utbetalas försäkringsersättningen till arvingarna. Som bilaga behövs en kopia av släktutredning, dvs. en obruten kedja av ämbetsbetyg från den försäkrade till förmånstagaren från 15 års ålder eller en kopia av bouppteckningen, varav dödsbodelägarna framgår.

Barn: Livförsäkringsersättningen delas jämnt mellan bröstarvingarna. Som bilaga behövs en obruten kedja av ämbetsbetyg över den försäkrade från 15 års ålder och ämbetsbetyg över barnen.

Make eller maka: Som bilaga behövs ett ämbetsbetyg med uppgifter om den försäkrades äktenskap.

Dödsbo: Livförsäkringsersättningen betalas ut till dödsboet och delas därifrån på samma grunder som övrigt arv. Livförsäkringsersättningen blir då en del av boets tillgångar och kan således också delas ut till eventuella borgenärer. Som bilaga behövs en med ämbetsbetyg påvisad utredning av delägarställningen för den som undertecknat ersättningsansökan och en utredning av att ersättning söks till dödsboets konto (t.ex. en kopia av kontoutdraget).

Namngivna förmånstagare: Livförsäkringsersättningen delas enligt huvudtalet jämnt mellan de namngivna förmånstagarna. Om någon av de namngivna förmånstagarna har avlidit före förmånslåtaren, delas den ersättning som tillkommer honom eller henne i regel jämnt mellan de övriga namngivna förmånstagarna. Som bilaga behövs förmånstagarens ämbetsbetyg, varav framgår den försäkrades och förmånstagarens släktskapsförhållande.

Barn och barnbarn: Livförsäkringsersättningen delas enligt huvudtalet mellan de barn och barnbarn som är vid liv vid den försäkrades död. Som bilaga behövs ämbetsbetyg över den försäkrade och barnen, enligt anvisningarna i punkten "Barn", eller en kopia av släktutredning.

Av ersättningsbeslutet framgår alla de uppgifter som ska uppges i tilläggsuppgifterna för bouppteckningen, dvs.

  • den försäkrades namn
  • försäkringsnummer
  • dödsfallsersättningens belopp och
  • förmånstagarna.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.