Vårt företagsansvar vilar på hörnstenarna i vår verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Mandatum Life har identifierat tre centrala teman med tanke på sitt företagsansvar: ansvarsfull investering, främjande av ansvarsfull personalpraxis i arbetslivet och dess tillämpning i Mandatum Lifes egen arbetsgemenskap.

Ansvarsfull investering: Pengar är en förändringskraft

Investerarna har en inflytelserik roll när det gäller att lösa samhälleliga problem och bromsa klimatförändringen. Den investeringsförmögenhet som strömmar till mer ansvarsfulla företag förbättrar dessa företags förutsättningar för framgång och skapar ett tryck på andra företag att utveckla sina tillvägagångssätt till det bättre. Företag som agerar mindre ansvarsfullt har sämre tillväxtmöjligheter på lång sikt, eftersom priset på finansiering stiger och tillgången minskar. Denna trend tillspetsas ytterligare, när investerarna fäster allt större uppmärksamhet vid frågor relaterade till ansvarsfullhet.

Egen investeringsverksamhet

Mandatum Life beaktar i sina investeringsbeslut frågor som gäller miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed. Mandatum Lifes Kapitalförvaltning undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) år 2011. Mandatum Life är också medlem i FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum). Den investeringsverksamhet som avser kundernas tillgångar sköts i enlighet med principerna för ansvarsfulla investeringar. ESG-kriterierna har integrerats i investeringsprocessen och som stöd för den förs en dialog med aktörer, företag och samarbetspartners inom branschen.

Mandatum Lifes strategi för ansvarsfulla investeringar är att långsiktigt gynna de bästa företagen inom respektive bransch med beaktande av den förväntade avkastningen. Gynnandet av de mest ansvarsfulla företagen är inflytelserik investeringsverksamhet, eftersom det ger ansvarsfulla företag bättre förutsättningar för framgång.

Främjandet av ansvarsfulla investeringar

Ett av Mandatum Lifes mål är att öka investerarnas kännedom om möjligheterna med ansvarsfulla investeringar och om riskerna med att lämna dem obeaktade. Mandatum Life Investeringsservice Ab anslöt sig i september 2015 till den globala koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition för att minska investeringarnas koldioxidavtryck världen över och för att öka investerarnas vetskap och möjligheter att investera i klimatsmartare bolag. I slutet av år 2016 anslöt sig Mandatum Life Investeringsservice Ab till FN:s Montréal Pledge-initiativ och offentliggör i fortsättningen varje år koldioxidavtrycket i sina investeringar.

Inför den internationella klimatkonferensen i Paris hösten 2015 inrättade Mandatum Life ett årligt återkommande seminarium med temat ansvarsfulla investeringar som riktar sig till både finländska och utländska aktörer med inflytande inom branschen för att dryfta klimatförändringens risker ur investerarperspektiv. År 2015 och 2016 deltog cirka 150 inflytelserika aktörer från affärslivet och samhället i evenemanget. Gästande talare var institutionella investerare, betydande internationella kapitalförvaltningshus (Amundi, BlackRock) samt organisationer med internationell verksamhet, såsom WWF och BSAG.

Mätning och minskning av investeringarnas koldioxidavtryck

Mandatum Life Investeringsservice Ab mäter årligen koldioxidavtrycket för de fondanknutna aktie- och ränteplaceringskorgar som bolaget förvaltar samt bolagets diskretionära kapitalförvaltningstjänster. 

Mandatum Life har grundat indexplaceringskorgen Framtid Klimat för att erbjuda sina kunder ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen relaterade till investeringar. ML Framtid Klimat har som mål att uppnå en avkastning motsvarande den allmänna avkastningen på aktiemarknaden med ett 50 procent mindre koldioxidavtryck. Reduceringen av koldioxidavtrycket har genomförts på så sätt att de bolag som inom respektive bransch står för de största föroreningarna har uteslutits från korgen.

Läs meddelandet (på finska) (04.10.2018) »

Samarbete med WWF Finland

Vi samarbetar med WWF Finland för att främja investeringars hållbarhet och för att begränsa klimatförändringen. Vi skapar konkreta procedurer och instruktioner för hur investerarna i praktiken kan minska koldioxidutsläpp av sina investeringar. På så sätt riktar sig investeringstillgångarna till företag som fungerar på ett miljömässigt hållbart sätt.

Socialt ansvar: Människorna avgör 

Mandatum Life har som mål att med sin affärsverksamhet säkerställa ekonomisk trygghet och främja ett gott arbetsliv. Mandatum Life bidrar till att säkerställa den ekonomiska tryggheten för sina kunder i form av frivillig beredskap genom riskförsäkringar, utökande av förmögenheten, tryggande av företagsamheten, komplettering av pensionsskyddet och säkerställande av de finländska företagens konkurrenskraft. En väl skött och ledd affärsverksamhet skapar välmåga i samhället och stärker konkurrenskraften.

Mandatum Life erbjuder företagen verktyg för gott ledarskap och belöning samt metoder att följa upp och bedöma personalens inverkan på företagets ekonomiska framgång och arbetstillfredsställelsen. När hela personalens motivation och engagemang förenas i ett gott ledarskap samt effektiv belöning, har de en mycket stor betydelse för företagets resultatförmåga.

Effektiv belöning

Företagen kan förbättra sin konkurrenskraft genom att belöna sin personal effektivt och rättvist. Med ett fungerande belöningssystem kan företaget också utmärka sig från sina konkurrenter och locka nya anställda. Mandatum Life tar fram lösningar för belöning av både hela personalen och utvalda personalgrupper och hjälper företagen att gardera sig mot personalrisker. Mandatum Life erbjuder också företagen sakkunnigtjänster inom belöning omfattande allt från planering av belöningslösningar till genomförande och mätning.

En fungerande belöningshelhet stöder företagets strategi och affärsverksamhetens mål och motiverar de anställda. Den utgår från klassificering av arbetsuppgifter, definition av grundlön och rörliga delar av lönen i förhållande till roller och konkurrenter och fastställande av prestationsmätare. Den innefattar också transparens och en högklassig och fungerande kommunikation gentemot de anställda, vilken är av största vikt för att systemet ska upplevas som rättvist. Om belöningen inte sköts väl, utgör den endast en betydande kostnadspost för företaget. Kärnan i ett verkningsfullt belöningssystem är effektiva mätare, som styr verksamheten i rätt riktning och bidrar till att utöka vinsten.
Ett rättvist belöningssystem är också viktig riskhantering. Orättvis lönespridning och löneskillnader i organisationen kan utgöra en juridisk risk för arbetsgivaren. Mandatum Life erbjuder företagen verktyget Palkkavaaka för att kartlägga organisationens lönestruktur, konkurrenskraft och rättvisa.

Allt viktigare att komplettera pensionsskyddet

Mandatum Life ökar finländarnas kännedom om och möjligheter att inverka på sin egen utkomst efter pensioneringen. Utan beredskap på eget initiativ kan exempelvis tidigare pensionering medföra att pensionen blir bristfälligt. Detsamma gäller också pensionsskyddet för företagare. Det mest kostnadseffektiva sättet att spara är med en gruppensionsförsäkring genom arbetsgivaren. Komplettering av pensionsskyddet genom arbetsgivaren säkerställer en bättre inkomstnivå under pensionstiden och minskar de anställdas behov av egna lösningar. Också arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetshälsa, ork och engagemang i arbetet kräver av företagen planering i ett allt tidigare skede.

Arbetsgivaren måste bereda sig på de anställdas åldrande och pensionering. Företaget kan ta fram en pensionsstrategi, där man skapar modeller för att säkerställa personalens och ledningens arbetsförmåga och -vilja. Med väl underbyggda modeller förbättrar företaget sin affärsverksamhet genom att åstadkomma produktivare arbetskarriärer och fungerar samtidigt som en mer ansvarsfull arbetsgivare.

Omsorg om de anställdas ekonomiska trygghet under arbetskarriären och efter tiden i arbete

Mandatum Life erbjuder företagen hjälp att hantera risker i anslutning till de anställdas hälsa och arbetsförmåga med personförsäkringar. De risker som hänför sig till hälsa och arbetsförmåga spänner över hela anställningsförhållandet från rekrytering till pensionering. Försäkringen tryggar också utkomsten för den försäkrades familj, om det värsta skulle inträffa.

Allt fler vill komplettera den lagstadgade sociala tryggheten

Allt fler finländare är oroade över sin utkomst i händelse av ekonomiska motgångar. Enligt Finansbranschens centralförbunds försäkringsundersökning 2016 trodde endast cirka var fjärde av dem som svarade på enkäten att den sociala tryggheten är tillräcklig. Enligt undersökningen upplevs långvarig sjukdom, olycksfall, arbetslöshet, permitteringar och ansvaret för omvårdnaden av anhöriga som de största ekonomiska riskerna som hotar välmågan.

Mandatum Lifes riskförsäkringar ökar det ekonomiska tryggheten för kunderna och deras familjer i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga eller dödsfall. Försäkringen hjälper att täcka inkomstbortfall till följd av sjukdom. Var femte finländare insjuknar allvarligt före 65 års ålder. År 2016 lät Mandatum Life göra en undersökning för att kartlägga hur finländarna ser sig som risktagare, vilka risker finländarna tänker på allra mest och vilka som är de största riskerna med tanke på den personliga ekonomin. På enkäten svarade 1 005 finländare i åldern 15–79 år.

På frågan om vilka risker som enkätdeltagarna tänker mest på, nämnde 28 procent den egna hälsan. Finländarna uppskattade också risken för att själv insjukna allvarligt som den största riskfaktorn för sin ekonomi (28 % av samtliga svar). Därnäst nämndes risken att maken eller makan blir allvarligt sjuk, avlider eller råkar ut för ett olycksfall (21 %). 15 procent av dem som svarade på enkäten nämnde risken att råka ut för ett allvarligt olycksfall och 13 procent risken för att man själv eller maken eller makan drabbas av arbetslöshet. Enligt Mandatum Lifes uppskattning borde finländarnas riskmedvetenhet i anslutning till den egna ekonomin förbättras ytterligare.

Läs mer om företagsansvaret i vår årsberättelse

Trygghet för företagaren utvecklar företagsamheten

Mandatum Lifes tjänster för företagare tryggar företagsverksamhetens kontinuitet och kompletterar företagarens och företagarfamiljens lagstadgade skydd.

I händelse av allvarlig sjukdom eller kortvarig arbetsoförmåga kan företagaren utöver rehabiliteringen också vara tvungen att fokusera på företagets fortsatta affärsverksamhet. Med en försäkring kan företagaren koncentrera sig på att tillfriskna, och vid dödsfall eller bestående arbetsoförmåga får företagaren, företagarens familj eller eventuella andra ägare i företaget ekonomisk hjälp för att klara sig över krisen.

Företagarna måste mer målmedvetet bereda sig på pensionstiden samt på motgångar som berör hälsa och ekonomi än löntagarna. Företagarna betalar själva sin pension genom FöPL-försäkringen. Mandatum Life hjälper företagarna att identifiera ett eventuellt skyddsunderskott och att lösa det med en kombination av FöPL-avgifter och frivillig beredskap som beaktar företagarens behov. I och med den pensionsreform som trädde i kraft i Finland från början av 2017 ökar företagarnas behov av att gardera sig på eget initiativ ytterligare. Företagarnas otillräckliga beredskap med tanke på generationsväxlingar ökar också behovet av frivillig beredskap.

Ansvaret för de anställda säkerställer en framgångsrik affärsverksamhet

Personalens välbefinnande är ett av Mandatum Lifes strategiska mål. Mandatum Life har valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland åtta år i följd. Personalpolicyn bygger på tanken att man genom att ta hand om sina anställda kan försäkra sig om nöjda kunder och därigenom skapa ännu bättre framgångsförutsättningar för bolaget. Mandatum Lifes ansvar för sina anställda innebär också trygghet för de anställda och deras familjer i händelse av ekonomiska risker. Mandatum Life investerar även i en motiverande arbetsmiljö.

Mandatum Life inverkar på sina anställdas ekonomiska välmåga genom att komplettera deras pensionsskydd och erbjuda de anställda förnuftiga sätt att spara och utöka sin förmögenhet.

  • Fördelar för de anställda med en gruppensionsförsäkring: kompletteringen av pensionsskyddet säkerställer en bättre inkomstnivå under pensionstiden.
  • Hela personalen omfattas av heltäckande försäkringar utöver i arbetet också i händelse av olycksfall på fritiden. Försäkringarna ger de anställda och deras familjer trygghet vid bestående men eller dödsfall till följd av olycksfall. Dessutom har en betydande del av personalen skydd i händelse av arbetsoförmåga och livförsäkring.
  • Personalfonden erbjuder personalen möjlighet till långsiktigt sparande inom ramen för professionell investeringsverksamhet. Personalfonden är en öppen, transparent och rättvis lösning vars mål är att uppnå vinning på lång sikt. Mandatum Life uppmuntrar till långsiktigt sparande genom att betala 20 procent mer i premier för de anställda som fonderar sin bonus. 88 procent av personalen valde att fondera sin premie år 2016.

Ledarskap med eget exempel: En fungerande företagskultur bottnar i delaktighet, förtroende och gott ledarskap

I Mandatum Life är satsningen på bolagets företagskultur ett aktivt val och affärsverksamhet, eftersom Mandatum Life också erbjuder sina kunder lösningar för belöning av personalen.

Målet är att i framtiden allt effektivare utnyttja personalens kunnande och engagemang i utvecklandet av verksamheten. Med sitt eget exempel har Mandatum Life en vision för personalansvaret, enligt vilken de organisationer i framtiden klarar sig bäst som lyckas tillgodogöra sig personalens kunnande till fullo. Den låga hierarkin i organisationen syns också i resultaten av enkäten Great Place to Work: hela 88 procent (90) av Mandatum Lifes anställda säger att ledningen är lätt att få kontakt med.

På Mandatum Life följer man också upp personalens erfarenheter av hur jämlikhetsaspekten uppfylls. 92 procent (89) av personalen anser att de anställda hos Mandatum Life behandlas jämlikt oavsett kön.

I korthet

  • Nästan 90 procent av personalen valde att fondera sin premie år 2016.
  • Hela 88 procent av de anställda hos Mandatum Life säger att ledningen är lätt att få kontakt med.
  • Bolaget har valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland redan åtta år i följd (på 15:e plats år 2018).

De anställdas välbefinnande i fokus

Mandatum Life fäster särskild uppmärksamhet vid ledning av arbetsförmågan och förmåner som hänför sig till personalens välbefinnande. Detta långsiktiga arbete har gett resultat: sjukfrånvaron har flera år varit låg genom regelbundna satsningar både på förebyggande arbetshälsa och på arbetsklimatet och chefsarbetet.

Mandatum Lifes anställda har tillgång till en omfattande företagshälsovård, som bland annat inkluderar konsultationer med arbetspsykolog, regelbundna ergonomibesök på arbetsplatsen, tjänster av specialistläkare och undersökningar i anslutning till kvinnliga/manliga sjukdomar. Till rutinerna hör stöd vid återgången till arbetet efter långvarig sjukledighet samt en förebyggande modell för tidigt stöd. Samarbetet med producenten av företagshälsovårdstjänster är intensivt.

Mandatum Life stöder också mångsidigt de anställdas motionsintressen samt olika arbetsformer och praxis som underlättar vardagen genom att exempelvis erbjuda möjlighet till distansarbete och hjälp för vård av sjukt barn utan avgift i tre vardagar.

Läs mer om företagsansvaret i vår årsberättelse

Ekonomiskt ansvar: kontinuiteten viktig i alla marknadslägen

Det ekonomiska ansvaret i Mandatum Life innebär ansvar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet, resultatförmåga och solvens i alla marknadslägen. Ansvaret för en kontinuerlig verksamhet skapar grunden för uppfyllandet av åtagandet i anslutning till kundernas försäkringar och förvaltningen av kundernas investeringar och pensioner under flera årtionden på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Riskhanteringen utgör därför en väsentlig del av Mandatum Lifes ekonomiska ansvar. De viktigaste målen med riskhanteringsprocessen är att säkerställa ett tillräckligt kapital i förhållande till riskerna i affärsverksamheten och begränsa fluktuationer i det ekonomiska resultatet på lång sikt. En tillräcklig kapitalisering och fungerande riskhanteringsprocesser säkerställer förmågan att ta hand om kundernas pensioner och ersättningar oberoende av ekonomiska konjunkturer.

År 2017 betalade Mandatum Life ut sammanlagt 402 miljoner euro i pension till 66 000 pensionstagare. Ungefär 50 000 stycken övriga ersättningar utbetalades. Ansvaret gentemot aktieägarna syns i strävan efter en stabil utdelning.

Mandatum Life är en betydande arbetsgivare och skattebetalare i samhället. Bolaget sysselsätter över 500 anställda i Finland och Baltikum. Mandatum Life har under flera år varit en av de största skattebetalarna i Finland. År 2015 var Mandatum Life med över 9 miljoner euro den 48:e största betalaren av samfundsskatt i Finland.

Mandatum Life stöder också ekonomiskt verksamheten inom den tredje sektorn. Mandatum Life inledde år 2014 samarbete med Tukikummit-stiftelsen för att förebygga marginalisering bland utsatta ungdomar. Mandatum Life deltar genom att donera olycksfallsförsäkringar till barn i familjer som har det ekonomiskt svårt. Under samarbetets gång har över 1 600 barn beviljats olycksfallsförsäkring.

Miljöansvaret vilar på främjandet av ansvarsfulla investeringar

Mandatum Lifes affärsverksamhet ger inte upphov till betydande direkta utsläpp och därför har bolaget uppskattat att främjandet av ansvarsfulla investeringar erbjuder den största möjligheten för bolaget att ta sitt miljöansvar. I egenskap av en stor investerare bär bolaget ansvaret för att bidra till att minska investeringarnas koldioxidavtryck. Läs mer om insatserna under Ansvarsfull investering.

Mandatum Life medverkar till att lösa för Finlands del centrala miljöutmaningar genom att stödja arbetet till förmån för en ekologisk återställning av Östersjön. Mandatum Life har ingått en femårig förbindelse med Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group, BSAG). Förbindelsen innebär årliga donationer till förmån för stiftelsens arbete samt främjande av ansvarsfulla investeringar bland bolagets intressentgrupper. BSAG är en icke-vinstgivande stiftelse, som verkar i samarbete med såväl statsledning, myndigheter som den privata sektorn i olika länder. De medel som reserverats för Mandatum Lifes julgåvor, sammanlagt 10 000 euro, donerades år 2016 till BSAG.

Mandatum Life strävar efter att reducera sin negativa miljöpåverkan bland annat genom att utveckla sina digitala tjänster och minska användningen av papper i kundkommunikationen. Mandatum Life använder Östersjövänligt DROPP-vatten på sina evenemang och i sina lokaler. Mandatum Life gynnar också närmat på de inemot hundra årliga evenemang som bolaget arrangerar för sina intressentgrupper.