Pengarna har många möjligheter att växa

Som vår kund kan du njuta av en stabilare avkastning och eftersträva absolut avkastning på dina placeringar. Eller så kan du i dina placeringar välja att följa marknadsutvecklingen och eftersträva en avkastning som motsvarar eller överträffar jämförelseindexet. Valet är ditt.

Absolut avkastning

Om du har absolut avkastning som mål, eftersträvar du stabil avkastning på lång sikt. Då tar vi hand om dina tillgångar genom att anpassa riskurvalet efter marknadsomgivningen och vid behov reagera även snabbt på förändringar i marknadsläget. Placeringsobjekten väljs utifrån omsorgsfulla analyser. Då målsättningen är absolut avkastning styrs placeringsverksamheten inte av några jämförelseindex. Strävan efter stabilare avkastning lämpar sig för dig, som värdesätter en visionär och förutseende portföljförvaltning och inte själv vill ta hand om dina placeringar.

Avkastning som motsvarar eller överträffar marknaden

Om du vill basera din placeringsverksamhet på jämförelseindex, har du möjlighet att eftersträva en avkastning som överträffar marknaden eller en avkastning som motsvarar marknaden.

Om du eftersträvar en avkastning som överträffar marknaden, väljer du själv hur mycket risk du är villig att ta och hur du vill fördela dina placeringar på olika tillgångsslag, såsom räntor och aktier, eller sprida dem geografiskt. Målet är alltid en avkastning som överträffar jämförelseindexet på lång sikt. Överträffandet av indexet eftersträvas genom omsorgsfulla val av placeringsobjekt. Dessa placeringsobjekt lämpar sig för dig, som vill besluta själv när du är med på marknaden och vill att en sakkunnig portföljförvaltare väljer placeringsobjekten.

Om du eftersträvar en avkastning som motsvarar marknaden, köper du av hela målmarknaden på en gång. Våra indexplaceringskorgar efterliknar ingående sammansättningen hos jämförelseindexet och har som mål att alltid motsvara indexets totalavkastning. Vi tillhandahåller vår familj av indexprodukter tillsammans med en av världens största kapitalförvaltare, BlackRock. BlackRocks iShares-produktfamilj erbjuder ett av världens mest omfattande urval indexprodukter. Indexplaceringskorgarna lämpar sig för dig, som eftersträvar marknadsavkastning, önskar en bred diversifiering och själv vill besluta när du är med på marknaden.

Brett urval

Vårt sätt att placera utnyttjar mångsidigt olika tillgångsslag. Vid skötseln av dina tillgångar använder vår portföljförvaltning bl.a. placeringskorgar, fonder av utvalda samarbetspartner, strukturerade placeringslösningar samt enskilda aktier, börshandlade fonder (ETF:er) och derivatinstrument.

Som en stor investerare erbjuder vi våra kunder också möjlighet att placera i sådana placeringsobjekt som ofta endast erbjuds institutionella investerare av betydande storlek. Vi erbjuds kontinuerligt intressanta placeringsobjekt, bland vilka vi väljer ut de lösningar som lämpar sig för våra kunder. Som vår kund kan du t.ex. placera i ett flertal nordiska företagsobligationer direkt vid emissionen.