Priset på vissa sjukkostnadsförsäkringar i Optimi och Företagsoptimi höjs

  • Höjningen görs på gällande försäkringar som tecknats av person- och företagskunder där självrisken per försäkringsperiod är 52 eller 104 euro år 2013.
  • Höjningen träder i kraft från och med den 1 januari 2013 från ingången av nästa försäkringsperiod. Höjningen påförs utöver den normala ålders- och indexhöjningen. För privatkunder görs höjningen på det jämställda priset.
  • Prishöjningen förutsätter inga åtgärder från kundernas sida.

Orsaken till prishöjningen är den kontinuerliga ökningen av de ersättningar som betalas ut från sjukkostnadsförsäkringarna. Beloppet av ersättningarna har ökat till följd av att dyra behandlings- och undersökningsmetoder blivit allt vanligare samt av att sjukvårdskostnaderna stigit. Samtidigt har ersättningskostnaderna stigit betydligt mer än det levnadskostnadsindex som tillämpas på försäkringarna och som beskriver den allmänna förändringen i kostnadsnivån.
Vi skickar senast en månad före försäkringsperiodens början ett meddelande, där vi berättar om prishöjningen och det nya priset på sjukkostnadsförsäkringen.

Vem berörs av prishöjningen?

Prishöjningen gäller sjukkostnadsförsäkringar som tecknats av privat- och företagskunder och där självrisken per försäkringsperiod är 52 euro eller 104 euro år 2013.

Varför höjs premierna?

Beloppet av de ersättningar som betalas ut från sjukkostnadsförsäkringarna har kontinuerligt ökat. Ersättningskostnaderna har stigit betydligt mer än det levnadskostnadsindex som tillämpas på försäkringarna och som beskriver den allmänna förändringen i kostnadsnivån.

Sjukvårdskostnaderna, t.ex. kostnader för vård och undersökningar samt kostnader för läkemedel, har ökat avsevärt. De ersättningar som betalas ut med stöd av frivilliga sjukkostnadsförsäkringar ökar därtill i någon mån snabbare än sjukvårdskostnaderna i allmänhet. Detta beror på att utvecklingen inom sjukvården först syns i utbudet av privat sjukvård och därigenom också snabbare återspeglas i ersättningarna från de frivilliga sjukkostnadsförsäkringarna. Användningen av krävande och dyra behandlings- och undersökningsmetoder har också blivit allt vanligare och utgör i större utsträckning en etablerad del av normal vårdpraxis.

Vad baserar sig premiehöjningen på?

Prishöjningen görs i enlighet med 20 a § i lagen om försäkringsavtal och grundar sig på utvecklingen av skadekostnaderna. Dessutom har den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen stigit mer än det index som används i försäkringen.

På vilka grunder kan bolaget ensidigt höja försäkringspremierna?

Försäkringsbolaget kan justera premierna i enlighet med försäkringsvillkoren. Prishöjningen görs i enlighet med 20 a § i lagen om försäkringsavtal och grundar sig på utvecklingen av skadekostnaderna.

Varför höjs inte premierna för dem som ofta söker ersättning?

Försäkringsverksamheten bygger på att en stor del friska försäkringstagare tecknar försäkring åt sig själva. Av dem insjuknar en del senare och behöver sin försäkring för att betala sjukkostnaderna. Med de försäkringspremier som hela gruppen av försäkringstagare har betalat täcks de ersättningskostnader som betalas ut till en mindre grupp.

Enligt 20 a § i lagen om försäkringsavtal får premien inte justeras på grund av ett inträffat försäkringsfall. I lagen fastställs att premierna eller övriga avtalsvillkor inte får ändras på den grund att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter att försäkringen tecknades. Exempelvis är ett liknande bonussystem som i trafikförsäkringen inte möjligt i en sjukkostnadsförsäkring. Dessutom kan man långt ifrån alltid förebygga sjukdomar genom att vara försiktig.

Kan jag säga upp sjukkostnadsskyddet och hålla kvar de övriga skydden?

Du kan när som helst säga upp sjukkostnadsförsäkringen genom att underrätta oss skriftligen om saken. Observera emellertid att om du senare ansöker om nytt skydd, behövs det också en ny hälsoutredning. Utifrån denna hälsoutredning fattas beslut om beviljandet av skyddet. Om det skett förändringar i ditt hälsotillstånd, kan det hända att skyddet inte kan beviljas eller att vi blir tvungna att foga ett individuellt begränsande villkor beträffande någon sjukdom till försäkringen. Dessutom tillämpas alltid nya villkor på en ny försäkring.

Även om du skulle säga upp sjukkostnadsförsäkringen, kan du hålla andra skydd som eventuellt ingår i din försäkring i kraft.

Om du vill diskutera ditt försäkringsskydd, lämna begäran om kontakt så ringer vi dig och går tillsammans igenom din situation.