Genom att känna våra kunder är vi en pålitlig partner

Vi har lagstadgad skyldighet att identifiera våra kunder. Alla uppgifter som du lämnar behandlas strikt konfidentiellt.

Kundkontroll och kundidentifiering – varför frågar vi?

I egenskap av aktör inom finansbranschen har Mandatum Life lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Förutom aktuella personuppgifter ska bolaget också känna till kundens ekonomiska ställning och medlens ursprung. Försäkringsbolaget ska även ha tillräckliga uppgifter om kundens verksamhet, ekonomiska eller politiskt utsatta ställning, vilka tjänster som används och syfte med att använda dessa. Dessutom ska Mandatum Life veta i vilket land kunden beskattas.

Dessa skyldigheter baserar sig på lagstiftningen, varmed man bland annat strävar efter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Genom att identifiera våra kunder och ha kännedom om dem är vi en pålitlig partner för våra kunder.

Vi begär kundens uppgifter både när kundförhållandet etableras och regelbundet under kundförhållandet. Alla uppgifter som kunden lämnat behandlas konfidentiellt med iakttagande av försäkringshemligheten. Läs mer om behandlingen av kunduppgifter i Mandatum Life här.

Brevet med begäran om kunduppgifter – vad gäller saken?

 • Varför: Vi uppdaterar de lagstadgade kunduppgifterna och skickar därför under november–december ut brev för att samla in dessa uppgifter.
 • Hur: Det enklaste sättet är att uppdatera uppgifterna i vår webbtjänst, dit du loggar in med dina personliga nätbankskoder. Förfrågan öppnas automatiskt när du loggat in på tjänsten. Om du vill kan du också skriva ut blanketten på denna sida och återsända den till den adress som anges på blanketten ». Bifoga i detta fall också en kopia av ett dokument som styrker din identitet, t.ex. pass, körkort eller legitimation. Om du fick en blankett med brevet, fyll i blanketten enligt anvisningarna i brevet.
 • När: Vänligen skicka in uppgifterna inom november–december. I det brev som du fått hittar du närmare uppgifter om datum.

Basuppgifter om kunden blanketten »

Varför begär bolaget mina personuppgifter, såsom födelseort eller medborgarskap?

Försäkringsbolaget är alltid skyldigt att ha kännedom om sina kunder. Vi ställer en rad frågor för att betjäna dig bättre, men genom att känna våra kunder uppfyller vi också våra lagstadgade skyldigheter. Vi är skyldiga att begära uppgifter om exempelvis kundens namn, födelsetid, personbeteckning, adress och andra kontaktuppgifter.

Varför har politiskt utsatt ställning betydelse?

Mandatum Life är också skyldigt att ta reda på om en kund är en person i politiskt utsatt ställning. Lagstiftningen om penningtvätt i Finland förnyas i juni 2017. I och med reformen avses med personer i politiskt utsatt ställning också personer med betydande uppdrag i Finland.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses:

 • statschefer, ministrar, parlamentsledamöter eller medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan
 • ledamöter i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller i revisionsrätten, i ett motsvarande rättsorgan eller i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser
 • sådana officerer som minst hör till generalitetet i försvarsmakten
 • medlemmar av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt eller ledamöter i direktionen för en centralbank
 • direktörer eller styrelseledamöter i en internationell sammanslutning
 • ambassadörer eller chargé-d'affaires

En person är i politiskt utsatt ställning då han eller hon har eller har haft en viktig offentlig funktion inom ett år. Också personer i en sådan persons närmaste krets (t.ex. make eller maka, barn, föräldrar, kända medarbetare) betraktas som personer i politiskt utsatt ställning. Det innebär emellertid inte att vi ställer frågor om kundens politiska åsikter.

Varför måste jag lämna in en kopia av mitt körkort eller pass?

Vi verifierar kundens identitet allt oftare under kundrelationen i samband med olika kundbetjäningssituationer. På detta sätt säkerställer vi att de uppgifter som kunden lämnar behandlas tryggt och på vederbörligt sätt och att de inte kommer till utomståendes kännedom.

Kundens identitet verifieras med hjälp av officiella identitetshandlingar.

Vi godkänner följande identitetshandlingar:

 • pass
 • identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
 • körkort som beviljats efter 1.10.1990.

Identitetshandlingen ska vara i kraft och hel.

Du kan också sköta dina ärenden tryggt genom att logga in på vår webbtjänst med dina personliga bankkoder på adressen www.mandatumlife.fi. Via webbtjänsten kan du bland annat skicka meddelanden till oss på sidan Meddelanden eller uppdatera dina uppgifter på sidan Egna uppgifter. Om dina uppgifter behöver uppdateras, öppnas i samband med inloggningen en kort förfrågan om kunduppgifter. Efter att du fyllt i förfrågan kan du fortsätta vidare för att sköta dina ärenden i vår webbtjänst.

Jag fick ett brev om kunduppgifter och beskattning (FATCA och CRS), vad ska jag göra?

Om du har fått ett brev om kunduppgifter eller beskattningsland från Mandatum Life eller Kaleva, ber vi dig fylla i den blankett som följde med brevet (eller alternativt något av formulären nedan) och återsända den till oss. Du kan också lämna uppgifterna genom att logga in på vår webbtjänst med dina bankkoder och svara på den kundenkät som öppnas.

Om vi inte får de uppgifter som vi begärt eller om vi inte på basis av de övriga uppgifter som vi har tillgång till kan utesluta att du är skattskyldig i ett annat land, är vi skyldiga att underrätta Skatteförvaltningen i Finland om saken.

Kund

IRS formulär

IRS instruktion

Personer som inte är skattskyldiga i USA

Basuppgifter om kunden eller W-8BEN

Instructions W-Ben

Företag som inte är skattskyldiga i USA

W-8BEN-E eller basuppgifter för företagskund

Instructions W-8BEN-E

Personer och företag som är skattskyldiga i USA

W-9

Instructions W-9

Varför ställer bolaget frågor om beskattningsland (FATCA och CRS)?

Mandatum Life är skyldigt att ta reda på kundens skatterättsliga hemvist. Skyldigheten att utreda skattskyldigheten baserar sig på Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) och OECD-staternas Common Reporting Standard (CRS). Syftet med FATCA-författningen är att förhindra skatteflykt utomlands av personer som är skattskyldiga i USA. CRS-standarden syftar till ett världsomfattande automatiskt utbyte av skatteuppgifter.

FATCA – skattskyldighet i USA

Finland och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA. Enligt avtalet ska finansinstituten, såsom banker, fondbolag, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag, identifiera sina amerikanska kunder och rapportera deras placeringar till skattemyndigheten i USA (Internal Revenue Service IRS). Rapporteringen sker via Skatteförvaltningen i Finland. FATCA har införts i den finska lagstiftningen år 2015.

Med amerikanska personer avses bl.a. personer bosatta i USA, amerikanska medborgare (också dubbelt medborgarskap), personer som innehar permanent uppehållstillstånd och företag registrerade i USA. Dessutom kan ett företag som ägs av en amerikansk person kategoriseras som en amerikansk person.

Common Reporting Standard (CRS) och DAC II

Common Reporting Standard (CRS) är en modell för informationsutbyte som utvecklats av OECD och som syftar att skapa en standard jämte anvisningar för det internationella informationsutbytet som baserar sig på FATCA. Finland undertecknade tillsammans med 50 andra länder i oktober 2014 ett avtal om informationsutbyte enligt CRS. Sammanlagt cirka 100 stater har förbundit sig att inleda CRS-informationsutbyte.

DAC II är ett EU-direktiv genom vilket informationsutbytet mellan EU:s medlemsländer genomförs enligt CRS.

Var får jag mer information?

Om du har frågor om FATCA lönar det sig att läsa avsnittet med vanliga frågor och svar eller kontakta Mandatum Lifes kundtjänst.

Mandatum Life kan inte ge skatterådgivning gällande FATCA och CRS. Om du har frågor i anslutning till beskattningen, kontakta en skatteexpert eller sök information på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi (skriv som sökord FATCA eller CRS) eller på den amerikanska skattemyndighetens webbsidor www.irs.gov.

Mer information om kundkontroll

Vad är FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en del av den amerikanska lagstiftningen. Syftet med regelverket är att förhindra att amerikanska personer kringgår skatt via internationella placeringar och insättningar. FATCA tillämpas på alla finansinstitut världen över. Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA år 2014 (det s.k. FATCA-avtalet). Avtalet har införts i den finska lagstiftningen våren 2015.

Vem är en amerikansk person?

Som en amerikansk person (US Person) anses bland annat: amerikanska medborgare (inkl. dubbelt medborgarskap), personer som har permanent uppehållstillstånd eller som är stadigvarande bosatta i USA, företag registrerade i USA och vissa företag, vars ägare är en amerikansk person.

Hur inverkar FATCA?

Enligt FATCA-avtalet ska finansinstituten, såsom banker, fondbolag, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag, identifiera sina amerikanska kunder och årligen rapportera deras placeringar och insättningar till skattemyndigheten i USA (Internal Revenue Service IRS). Rapporteringen sker via Skatteförvaltningen i Finland. På grund av FATCA-avtalet ska Mandatum Life utreda alla sina nuvarande och nya kunders eventuella skattskyldighet i USA. Mandatum Life kontaktar vid behov sina kunder för mer information. För att uppfylla de lagstadgade kraven som baserar sig på FATCA begär Mandatum Life bl.a. uppgifter om kundens födelseort och utländska skattenummer.

Är Mandatum Life den enda aktören inom finansbranschen som gör så här?

Nej. Alla finansinstitut ska iaktta kraven enligt FATCA. Olika finansinstitut kan emellertid ha olika praxis jämfört med Mandatum Life exempelvis när det gäller att utreda nuvarande kunders skattskyldighet.

Jag har blivit kontaktad av ett annat finansinstitut. Varför begär det andra dokument av mig än Mandatum Life?

Finansinstituten kan ha olika praxis för insamling av uppgifter av sina kunder för att säkerställa deras FATCA-status och de kan använda andra blanketter än Mandatum Life. Mandatum Life kan inte ge skatterådgivning gällande FATCA. Om du har frågor i anslutning till beskattningen, kontakta en skatteexpert eller sök information på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi (skriv som sökord FATCA) eller på den amerikanska skattemyndighetens webbsidor www.irs.gov.

Vad ska Mandatum Life göra för att uppfylla skyldigheterna i anslutning till FATCA?

Mandatum Life har bl.a. följande skyldigheter: Mandatum Life ska gå igenom sina nuvarande och nya kunder och identifiera de kunder som är skattskyldiga i USA. Mandatum Life ska årligen rapportera de amerikanska kundernas besparingar och placeringar till Skatteförvaltningen i Finland, som förmedlar uppgifterna till skattemyndigheten i USA (Internal Revenue Service IRS). Mandatum Life ska också rapportera till Skatteförvaltningen uppgifter om sådana avtal, vars ägare inte svarar på frågorna gällande FATCA.

Ersätter FATCA övriga amerikanska skatteförfattningar?

Nej. FATCA gäller endast processen och rapporteringen i anslutning till kravet på kundkontroll hos finansinstituten. FATCA inverkar inte på de skattelagar som du i övrigt ska beakta. Mandatum Life rekommenderar att du vänder dig till en skatteexpert i frågor som gäller skattelagstiftningen.

Vilka uppgifter rapporterar Mandatum Life till skattemyndigheten?

I de uppgifter som rapporteras ingår namn, adress, skattenummer för en amerikansk person samt avtalens nummer och saldouppgifter.

Hur inverkar FATCA på enskilda personer?

I lagstiftningen fastställs flera kriterier, som finansinstituten ska fästa uppmärksamhet vid då de försöker identifiera amerikanska personer bland sina kunder. Om kunden uppfyller något som helst av dessa kriterier, kan kunden kontaktas för tilläggsuppgifter: amerikanskt medborgarskap (inkl. dubbelt medborgarskap), boningsort i USA, född i USA, arbetstillstånd (Green Card), personen vistas en betydande del av sin tid årligen i USA, amerikansk adress i Mandatum Lifes kundregister, amerikanskt telefonnummer i kundregistret, återkommande inbetalningar (t.ex. pension) på ett konto i USA, fullmakt eller namnteckningsrätt har beviljats en person med amerikansk adress eller c/o-adress är den enda adressen i kundregistret. Notera att Mandatum Life går igenom alla sina kunder för att identifiera eventuella amerikanska personer. Mandatum Life kan därför kontakta också sådana personer som inte är amerikanska personer.

Jag är inte en amerikansk person. Hur påverkar det här mig?

Om du inte är en amerikansk person, har saken ingen inverkan på dig. Mandatum Life kan emellertid kontakta dig för att säkerställa din status som en icke-amerikansk person.

Hur inverkar FATCA på företag och organisationer?

FATCA berör amerikanska företag och företag i andra länder där den verkliga förmånstagaren (ägare/person som utövar bestämmanderätt) är en amerikansk person.

Vilka dokument ska jag lämna in?

Mandatum Life kontaktar vid behov sina kunder och berättar vilka uppgifter som behövs och vilka blanketter som ska fyllas i. Blanketterna kan vara Mandatum Lifes egna blanketter eller den amerikanska skattemyndighetens formulär (W-formulär).

Skickar Mandatum Life till mig alla blanketter som behövs?

Ja. När vi kontaktar kunden, skickar vi som bilaga de blanketter som behövs eller en länk till de webbplatser där de kan laddas ner.

Vad gör Mandatum Life om jag inte lämnar de uppgifter som FATCA förutsätter?

Enligt FATCA-avtalet behandlas kunder som inte lämnar in de begärda uppgifterna för att säkerställa kundens FATCA-status i rapporteringen som amerikanska personer. Då rapporterar Mandatum Life kundens uppgifter till Skatteförvaltningen i Finland.

Varför innehåller Mandatum Lifes egna blanketter också andra än FATCA-frågor, t.ex. frågor om medlens ursprung?

Mandatum Life är skyldigt att identifiera och känna alla sina kunder bl.a. med stöd av lagstiftningen för förhindrande av penningtvätt. Dessutom är vi skyldiga att identifiera de kunder vars skatterättsliga hemvist är någon annan än Finland. Denna skyldighet baserar sig både på FATCA och på OECD-staternas och EU:s projekt som motsvarar FATCA och som syftar att förhindra att personer och företag som är skattskyldiga i andra länder kringgår skatt via utländska finansinstitut.

Vad avses med skattenummer, måste jag uppge det?

Varje land har sin egen skattenummerpraxis varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. I Finland fungerar personbeteckningen som skattenummer. För företag fungerar FO-numret som skattenummer. De flesta länderna har ett separat skattenummer, men en del länder kan använda en kombination av flera koder för att identifiera en skattskyldig (t.ex. Frankrike). Om kunden är skattskyldig i ett annat land och kunden har ett skattenummer i ifrågavarande stat, ska det uppges till Mandatum Life.

Jag äger en bostad i USA, är jag då skattskyldig i USA?

I princip är du inte skattskyldig i USA enbart på basis av att du äger en bostad, förutom om USA också i övrigt är din skatterättsliga hemvist.

Vilken blankett ska jag lämna in, Mandatum Lifes blankett eller W-formuläret?

Om du är skattskyldig i USA (en amerikansk person) ska du lämna in formulär W-9. Om du inte är skattskyldig i USA, kan du lämna in antingen Mandatum Lifes egen blankett eller formulär W-8.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–17, fre kl. 8-16

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.