Regler för utlottningen

1. Arrangör för utlottningen

MANDATUM LIFE SERVICE AB
FO-nummer 2614680-9

Postadress PB 1210, 00101 HELSINGFORS

Nedan i denna text ”Arrangör för utlottningen” eller ”Arrangören”.

2. Kampanjtid
4.3–31.3.2019

3. Deltagande i utlottningen och rätt att delta

I utlottningen deltar alla personer som loggat in på webbtjänsten för premie- och personalfondernas medlemmar. Deltagandet i utlottningen börjar 4.3.2019 och upphör 31.3.2019. Det är inte möjligt att delta i utlottningen efter kampanjtidens slut.

Mandatum Life-koncernens anställda och deras familjemedlemmar samt sådana samarbetsaktörer som deltagit i arrangemanget av denna utlottning har inte rätt att delta i utlottningen. Endast en myndig person kan väljas till vinnare i utlottningen.

De sociala mediekanalerna sponsrar, rekommenderar eller administrerar inte på något sätt denna kampanj och kampanjen har ingen koppling till sociala mediekanaler.

4. Tidpunkt för utlottningen och meddelande till vinnaren

Dragningen av vinsten sker 8.4.2019 bland alla som deltagit. Vinnaren meddelas personligen. Arrangören avtalar med vinnaren om arrangemangen i samband med vinsten. Om vinnaren inte kan nås inom fem dagar, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

5. Vinst

Vinsten inkluderar ett resepresentkort värt 500 euro och två resepresentkort lottas ut. De praktiska arrangemangen i anslutning till vinsten avtalas med vinnaren separat.

6. Överlåtelse av vinsten

Vinnaren underrättas personligen och ombes lämna sina kontaktuppgifter. Mandatum Life överlåter inte personuppgifter som erhållits genom kampanjen till tredje part. Vinnarens namn publiceras på Mandatum Lifes webbplats och på andra marknadsföringskanaler, om vinnaren ger tillstånd till det.

7. Villkor i anslutning till vinsten

a) Samma person kan inte delta i utlottningen mer än en gång under kampanjen.

b) Vinsten ska lösas in inom 2019.

c) Vinsten kan inte bytas ut eller omvandlas till pengar.

d) Vinnaren svarar för alla kostnader i anslutning till godkännandet och förverkligandet av vinsten. Vinnaren befriar Arrangören från allt ansvar som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna utlottning eller mottagandet av vinsten. Vinnaren befriar också Arrangören från allt ansvar som gäller kroppsskada eller skada, som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna utlottning eller av inlösen eller användning av vinsten. Denna ansvarsfriskrivning försämrar emellertid inte konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen.

8. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsar sig till antalet och värdet av de vinster som nämns i dessa regler. Arrangören svarar för lotteriskatten.

9. Reglerna gäller alla deltagare.

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa regler för utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar vid eventuella förhinder. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av reglerna avgörs av Arrangören.