Du kan söka ersättning från försäkringar som beviljats av Mandatum Life och Kaleva via webbtjänsten och i fråga om vissa ersättningsslag med en skild blankett. Vi tar upp ersättningsansökningar som berör sjukdom eller olycksfall och som lämnats lämnats in via webbtjänsten till handläggning inom inom fem vardagar efter att alla handlingar som behövs har inkommit till vår kundtjänst. Du kan följa upp handläggningen av ditt ärende på webben.

Ersättningsslag

Anvisningar

Ansökningsblankett

Vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall

Sök ersättning via vår webbtjänst.

Läs anvisningarna här »

Logga in till Webbtjänsten »

Dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall

Sök ersättning med den bifogade blanketten som du kan skicka per post eller via vår webbtjänst. Ytterligare information »

Ansökan om ersättning för arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall

Dödsfall

Sök ersättning med den bifogade blanketten som du kan skicka per post eller via vår webbtjänst. Ytterligare information »

Ansökan om ersättning vid dödsfall »

Gruppsampo Primus

Sök ersättning på adressen www.if.fi.

Sökande av ändring

Läs anvisningarna här »

Ansökan om ersättning för vårdkostnader med stöd av sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Om du vill söka ersättning från din sjuk- eller olycksfallsförsäkring, gör du det enklast via vår webbtjänst. För att logga in på webbtjänsten behöver du webbankskoder till en bank med verksamhet i Finland. När vi fått alla dokument som behövs, tar vi upp din ansökan till handläggning inom inom fem vardagar. Du kan följa upp handläggningen av ditt ärende i webbtjänsten.

Gör så här när du söker ersättning

1. Betala alltid först kostnaderna själv och sök ersättning för kostnaderna med stöd av sjukförsäkringslagen från FPA, om tjänsteleverantören inte redan har dragit av FPA:s ersättningsandel från vård- eller läkemedelskostnaderna.

2. Ta fram kvitton och övriga handlingar som hänför sig till ersättningsansökan. Du får närmare anvisningar om hur du ska skicka bilagorna när du skickat in din ansökan. Bilagor som behövs till ersättningsansökan »

3. Logga in på webbtjänsten och välj Ersättningsansökan i överkantens meny. Välj Ny ansökan, om du vill göra en helt ny ansökan. Om du vill komplettera en tidigare ansökan, välj först önskad ansökan i förteckningen och klicka därefter på Fortsättningsansökan i den sammanfattning som öppnas nedan.

4. Vi tar upp din ansökan till handläggning inom inom fem vardagar efter att vi fått de handlingar som behövs.

5. Fyll i alla fält och klicka på Fortsätt för att spara uppgifterna på sidan. Du har högst 15 minuter på dig för att fylla i uppgifterna på varje sida. Om du använder mer tid, raderas uppgifterna på blanketten av datasäkerhetsskäl.

6. Skicka in ansökan via sammanfattningssidan. Efter att du fyllt i blanketten får du anvisningar om hur du ska skicka in eventuella verifikat. När du skickat in ansökan, kan du skriva ut den och spara den åt dig själv.

Bilagor som behövs till ersättningsansökan

Vid ansökan om ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, bör den försäkrades namn  och personbeteckning uppges i alla bilagor. Vilka handlingar som behövs beror på vilken ersättning  ansökan gäller. Nedan hittar du noggrannare uppgifter om bilagor som behövs.

Kostnader vid privat vårdinrättning:

  • Kostnadsverifikaten i original, om FPA:s ersättningsandel redan har dragits av på vårdinrättningen (avdraget syns på kostnadsverifikatet) eller
  • FPA:s beslut i original om utbetalning av ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen samt kopior av de kostnadsverifikat som hänför sig till FPA:s beslut (om ersättning har sökts från FPA:s byrå).

Med kostnadsverifikat avses vårdinrättningens kassaräkningar eller betalterminalkvitton, till vilka bifogats en utredning av läkarvården och de arvoden som debiterats samt eventuell undersöknings- eller vårdremiss. Om ersättning söks för psykoterapi, behöver vi ett B-läkarutlåtande som utfärdats av psykiater.

 

Kostnader för offentlig hälsovård

  • Originalfaktura och betalningskvitto för hälsocentrals- eller poliklinikbesöken eller en utskrift av räkningar som betalats via nätet, varav arkiveringskoden framgår.

Apotekskostnader:

  • Apotekskvittot i original på läkemedelskostnaderna samt en kopia av receptet. I stället för receptet kan man skicka in en kalkyl som apoteket skrivit ut (försäkringen ersätter inte eventuella serviceavgifter som apoteket debiterat).

 

Vid ansökan om ersättning med stöd av en olycksfallsförsäkring behövs dessutom

  • Sjukjournalsanteckningarna för det första läkarbesöket
  • Vid tandskador tandläkarens vårdförslag jämte kostnadskalkyl.

 

Sjukhusförsäkring eller vårdavgiftsförsäkring

  • Läkarintyg eller annan utredning varav framgår orsaken till sjukhusvården och sjukhusvistelsens längd
  • Sjukhusräkning och betalningskvitto i original (ersättningen är beskattningsbar inkomst för den del som överstiger de verkliga kostnaderna).

Skicka bilagorna till oss som ett meddelande via webbtjänsten eller per post till adressen nedan.

Mandatum Life/Kaleva
Ersättningstjänster
PB 627
00101 HELSINGFORS

Vad ersätter sjuk- och olycksfallförsäkringar?

I enlighet med försäkringsvillkoren ersätter sjukkostnadsförsäkringen de sjukvårdskostnader som inte ersätts med stöd av någon lag och som den försäkrade själv är tvungen att betala för sin vård. Du ska först söka den ersättning som utbetalas med stöd av sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstaltens byrå (FPA). Ansökan ska göras inom sex månader efter det att kostnaderna uppstått. Om du inte söker ersättning inom sex månader efter att kostnaderna uppstått, utbetalas ersättningen med avdrag för ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen.

Flera privata tjänsteleverantörer inom sjukvårdssektorn ansöker om FPA:s ersättningsandel för kundernas del. Då avdras FPA-ersättningsandelen direkt från din räkning och du kan söka försäkringsersättning från oss med en gång.

Ansökan om förhandsbeslut eller betalningsförbindelse

Om du kommer att genomgå en dyr undersökning eller åtgärd rekommenderar vi att du på förhand säkerställer att undersökningen eller åtgärden är ersättningsgill.

Vi beviljar förhandsbeslut, dvs. ger löfte om ersättning för dyra undersökningskostnader. Du kan höra dig för om den undersökning eller vård som du blivit rekommenderad ersätts från försäkringen per telefon hos vår ersättningstjänst på numret 0200 31120. Skaderegleraren kan ofta under samtalet ge ett muntligt förhandsbeslut om huruvida kostnaderna ersätts. När du fått ett förhandsbeslut, ska du först betala kostnaderna själv. Efter att FPA:s ersättningsandel har dragits av från kostnaderna, kan du söka ersättning från din försäkring.

Vi beviljar betalningsförbindelser för dyra operativa behandlingar. Av det läkarutlåtande som utfärdats för betalningsförbindelsen ska framgå orsaken till och behovet av åtgärden samt en kostnadskalkyl. Efter att du fått betalningsförbindelsen kan vårdinrättningen fakturera försäkringsbolaget direkt för kostnaderna för åtgärden i enlighet med den betalningsförbindelse som beviljats.

Läkarutredningar och -utlåtanden som hänför sig till begäran om förhandsbeslut och betalningsförbindelse kan skickas som bifogad fil per e-post på adressen korvauspalvelu@mandatumlife.fi eller per fax på numret 010 516 7514.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.