Genom att känna våra kunder är vi en pålitlig partner

Vi har lagstadgad skyldighet att identifiera våra kunder. Alla uppgifter som du lämnar behandlas strikt konfidentiellt.

Kundkontroll och kundidentifiering – varför frågar vi?

I egenskap av en aktör inom finansbranschen har Mandatum Life lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och ha kännedom om dem. Förutom aktuella personuppgifter ska försäkringsbolaget ha tillräckliga uppgifter om bl.a. kundens verksamhet, ekonomiska ställning, syftet med användningen av tjänsterna och medlens ursprung. Dessutom ska Mandatum Life veta i vilket land eller vilka länder kunden är allmänt skattskyldig.

Mandatum Life ska också ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person.

Dessa skyldigheter baserar sig på lagstiftningen, varmed man bl.a. strävar efter att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Genom att identifiera våra kunder och ha kännedom om dem är vi en pålitlig partner för våra kunder.

Vi begär dina kunduppgifter både när kundförhållandet etableras och regelbundet under kundförhållandet. När du ger oss de uppgifter som vi begär stöder du vårt brottsförebyggande arbete och tar ditt samhällsansvar.

Alla uppgifter som du lämnat behandlas konfidentiellt med iakttagande av försäkringshemligheten. Läs mer om behandlingen av personuppgifter hos Mandatum Life här.

Brevet med begäran om kunduppgifter – vad gäller saken?

 • Varför: Vi uppdaterar de lagstadgade kunduppgifterna och skickar därför under maj ut brev för att samla in dessa uppgifter.
 • Hur: Det enklaste sättet är att uppdatera uppgifterna i vår webbtjänst, dit du loggar in med dina personliga nätbankskoder. Förfrågan öppnas automatiskt när du loggat in på tjänsten. Om du vill kan du också skriva ut blanketten på denna sida och skicka den till den adress som anges på blanketten ». Om du fick en blankett med brevet, fyll i blanketten enligt anvisningarna i brevet.
 • När: Vänligen skicka in uppgifterna senast i juni.
 • Beakta, att du kan få ett brev med begäran om kunduppgifter på grund en försäkring som din nuvarande eller före detta arbetsgivare tecknat.
 • Fick du även ett brev förra året? Mandatum Life är skyldig att be om uppgifter som saknas varje år.

Varför begär bolaget mina personuppgifter, såsom födelseort eller medborgarskap?

Livförsäkringsbolag är alltid skyldiga att ha kännedom om sina kunder. Vi ställer en rad frågor för att kunna betjäna dig bättre, men genom att ha kännedom om våra kunder uppfyller vi också våra lagstadgade skyldigheter. Vi är förpliktade att begära uppgifter om exempelvis kundens namn, födelsetid, personbeteckning, adress och andra kontaktuppgifter.

Varför har medlens ursprung betydelse?

Genom lagstiftningen strävar man efter att säkerställa att medel med brottsligt ursprung inte kan omvandlas (”tvättas”) så att det ser ut som om de erhållits på laglig väg, t.ex. genom placeringsverksamhet. Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism förutsätter att vi känner till varifrån kundens medel härrör.

Varför ställer bolaget frågor om beskattningsland?

Enligt internationell lagstiftning som binder Finland (FATCA, CRS och DAC2) ska Mandatum Life ha kännedom om i vilket eller vilka länder kunden är allmänt skattskyldig, dvs. kundens skattemässiga hemviststat. Den allmänna skattskyldigheten för en person bestäms i allmänhet på basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse. Skyldigheten att utreda skattskyldigheten baserar sig på internationell skattelagstiftning.

Varför har politiskt utsatt ställning betydelse?

Mandatum Life är skyldig att ta reda på om en kund är en person i politiskt utsatt ställning. En person i sådan ställning har ur lagstiftarens synvinkel en exceptionell möjlighet att t.ex. ta emot mutor. Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands samt deras anhöriga.

Med en person i politiskt utsatt ställning avses:

 • statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan
 • ledamöter i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller i revisionsrätten, i ett motsvarande rättsorgan eller i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser
 • minst sådana officerer som hör till generalitetet i försvarsmakten
 • medlemmar av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt eller ledamöter i direktionen för en centralbank
 • direktörer eller styrelseledamöter i en internationell sammanslutning
 • ambassadörer eller chargé-d'affaires

En person är i politiskt utsatt ställning då han eller hon har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag inom ett år. Också personer i en sådan persons närmaste krets (t.ex. make eller maka, barn, föräldrar, medarbetare) betraktas som personer i politiskt utsatt ställning.

Varför måste jag lämna in en kopia av mitt körkort eller pass?

För att kunna säkerställa att du kan sköta dina ärenden tryggt hos oss, verifierar vi kundens identitet under kundförhållandet i samband med olika kundbetjäningssituationer. När vi behandlar kundens uppgifter säkerställer vi alltid att de uppgifter som kunden lämnar behandlas tryggt och på vederbörligt sätt och att de inte kommer till utomståendes kännedom.

Kundens identitet verifieras med hjälp av en officiell identitetshandling.

Vi godkänner följande identitetshandlingar:

 • pass
 • identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland
 • körkort som beviljats efter 1.10.1990.

Identitetshandlingen ska vara i kraft och hel.

Du kan också sköta dina ärenden tryggt genom att logga in på vår webbtjänst med dina personliga bankkoder på adressen www.mandatumlife.fi. Via webbtjänsten kan du bl.a. skicka meddelanden till oss på sidan Meddelanden, eller uppdatera dina uppgifter på sidan Egna uppgifter. Om dina uppgifter behöver uppdateras, öppnas i samband med inloggningen en kort förfrågan om kunduppgifter. Efter att du fyllt i förfrågan kan du fortsätta vidare för att sköta dina ärenden i vår webbtjänst. Vår webbtjänst fungerar med alla bankers bankkoder.

Vad avses med skattenummer, måste jag uppge det?

Varje land har sin egen skattenummerpraxis varigenom landets skattemyndighet kan identifiera sina skattskyldiga. I Finland fungerar personbeteckningen som skattenummer för privatpersoner. De flesta länder har ett separat skattenummer, men en del länder kan använda en kombination av flera koder för att identifiera en skattskyldig (t.ex. Frankrike). Om kunden är allmänt skattskyldig i ett annat land och kunden har ett skattenummer i detta land, ska det uppges till Mandatum Life. Uppgift om skattenummer fås från skattemyndigheten i respektive land.

Var får jag mer information?

Om du har frågor angående kundkontrollen lönar det sig att läsa avsnittet nedan med vanliga frågor och svar eller kontakta Mandatum Lifes kundtjänst på numret 0200 31120.

Mandatum Life kan inte ge skatterådgivning. Om du inte vet i vilken stat som du är allmänt skattskyldig eller om du har frågor i anslutning till beskattningen, kontakta en skatteexpert eller sök information på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi (skriv som sökord FATCA, CRS eller DAC2) eller på den amerikanska skattemyndighetens webbsidor www.irs.gov.

Mer information om kundkontroll

Finansinspektionen »

 

Vad händer om jag inte ger mina uppgifter till er?

Om vi inte får de uppgifter som vi begärt, måste vi behandla dessa ärenden från fall till fall.

Är Mandatum Life den enda aktören inom finansbranschen som begär uppgifter?

Nej. Alla finansinstitut ska uppfylla de lagstadgade kraven. Olika finansinstitut kan emellertid tillämpa olika praxis för att skaffa uppgifterna.

Hur vet jag i vilket land som jag är allmänt skattskyldig?

Den allmänna skattskyldigheten för en person bestäms i allmänhet på basis av huvudsaklig hemvist eller motsvarande vistelse.

Skattskyldighet i Förenta staterna kan uppstå bl.a. på basis av amerikanskt medborgarskap (inkl. dubbelt medborgarskap), uppehållstillstånd eller stadigvarande boningsort.

Enbart ägo av aktier eller fastigheter utomlands medför i regel inte allmän skattskyldighet i det aktuella landet.

Jag är inte kund hos Mandatum Life. Varför begär ni mina uppgifter?

Om t.ex. din nuvarande eller tidigare arbetsgivare har tecknat en försäkring, är du i egenskap av försäkringens förmånstagare ur lagstiftningssynvinkel kund hos Mandatum Life och Mandatum Life är skyldig att ha kännedom om dig.

Identifiering

Företagskunder identifieras utifrån ett dokument från en tillförlitlig källa, t.ex. ett handelsregisterutdrag. Dessutom verifieras identiteten hos företagets representant/representanter. De identitetshandlingar som vi godkänner är pass, identitetsbevis utfärdat av polisen i Finland samt körkort som beviljats efter 1.10.1990.

Skattskyldighet

På grund av lagstiftningen om skatterapportering ställer vi frågor om företagets skattskyldighet utomlands (skattemässig hemviststat) och eventuellt utländskt skattenummer, om landet är något annat än Finland. För företag i Finland fungerar FO-numret som skattenummer. Om det är oklart i vilka länder företaget är skattskyldigt, kan du vända dig till Skatteförvaltningen eller en skattekonsult.

Ägo och verkliga förmånstagare

Mandatum Life ska ha tillräckliga uppgifter om bl.a. företagets ägare, affärsverksamhetens art och omfattning.

Dessutom ska Mandatum Life ha kännedom om företagskundernas verkliga förmånstagare, dvs. de privatpersoner som äger minst 25 % av företaget eller i övrigt utövar bestämmanderätt i företaget.

Vi behöver samma uppgifter om verkliga förmånstagare som om privatkunder (exkl. medlens ursprung). Lagstiftningen förutsätter att finansinstituten tar reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person. I fråga om våra företagskunder innebär det att ta reda på om det bland företagets ägare eller representanter finns personer i sådan politiskt utsatt ställning att de ska beaktas i företagets ärendehantering.

Om Mandatum Life inte får alla nödvändiga eller tillräckliga uppgifter som stöd för att etablera ett kundförhållande eller utföra en transaktion, ska bolaget enligt lag vägra att etablera kundförhållandet eller utföra transaktionen.

Alla uppgifter och handlingar som kunden lämnat behandlas konfidentiellt med iakttagande av försäkringshemligheten och lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

Vanliga frågor

Mitt företag har utöver Finland också verksamhet i Sverige och Norge. Ska jag uppge alla tre som beskattningsland?

Enbart verksamhet på annat håll än i Finland innebär inte att bolaget är allmänt skattskyldigt i dessa andra länder. Utgångsläget är att bolaget är skattskyldigt i Finland, när det är registrerat i Finland eller har bildats enligt finsk lagstiftning. Om du är osäker på ditt företags skattskyldighet, rekommenderar vi att du vänder dig till Skatteförvaltningen eller en skattekonsult.

Skicka meddelande

Som vår kund kan du sköta dina ärenden enkelt och tryggt genom att skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst.

Ring

Vår kundtjänst betjänar på numret

0200 31120
(lna/msa) mån-tor kl. 8–18, fre kl. 8-17

Ge din respons

Ge oss respons.

Med denna blankett kan du be oss ringa dig. Om du redan är kund hos oss och du vill lämna ett uppdrag, kan du tryggt skicka ett meddelande genom att logga in på vår webbtjänst eller ringa vår kundtjänst.

Logga in till webbtjänsten »

*
* Obligatorisk fält

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vad händer i världen? Håll dig själv à jour med utvecklingen på marknaden.