Användarvillkor för Mandatum Lifes webbsidor och elektroniska tjänster

Användarvillkor från och med 15.1.2019 »

 

Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) tillämpas på användare som besöker Mandatum Lifes webbsidor och elektroniska tjänster (”Tjänst”). Med webbsidor och elektroniska tjänster avses i detta sammanhang webbtjänst, mobiltjänst och chattkommunikation. I dessa villkor används definitionen ”Webbtjänst”, om syftet är att hänvisa endast till webbtjänsten inklusive mobila tjänster.

Användarna av Mandatum Lifes ovan nämna tjänster är Mandatum Livförsäkringsaktiebolags kunder. Mandatum Life tillhandahåller sina Webbtjänster för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas kunder till den del som Mandatum Life administrerar försäkringsärenden för Kalevas räkning. Mandatum Life Service Ab tillhandahåller Pensionstjänster för vissa pensionsstiftelser och -kassor, varvid de som omfattas av pensionsstiftelsernas eller -kassornas verksamhetskrets kan vara Tjänsternas användare. Mandatum Life Service Ab tillhandahåller också Belöningstjänster för premiefonder, varvid premiefondens medlemmar kan vara Tjänsternas användare. Företrädare för samfundskunder är vid hanteringen av ärenden för det bolags räkning som de representerar användare av i dessa villkor nämnda tjänster.

 

Servicekanal

Användare

Webbsidorna www.mandatumlife.fi

Öppen för alla användare

Webbsidornas chatt

Öppen för alla användare

Webbtjänsten på adressen www.mandatumlife.fi

 • För Mandatum Lifes avtalskunder
 • För Kalevas avtalskunder
 • För användarna av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster och Belöningstjänster

Mobilappen ML Pengarna (mobila tjänster)

 • För Mandatum Lifes avtalskunder
 • För Kalevas avtalskunder
 • För användarna av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster och Belöningstjänster

 

Om vissa villkor i Användarvillkoren endast är ägnade för Mandatum Livförsäkringsaktiebolags eller Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas användare av Tjänsterna, hänvisas till dessa bolag båda separat nedan med termen ”Försäkringsbolaget”. Mandatum Life Service Ab verkar som personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen vid tillhandahållandet av sina tjänster och servicekanaler för dem som anlitar pensionstjänster eller belöningstjänster. Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen är i fråga pensionstjänster respektive pensionsstiftelse eller -kassa, till vars verksamhetskrets den person som använder Webbtjänsterna hör. I fråga om belöningstjänster är den personuppgiftsansvarige den premiefond, vars medlem använder Webbtjänsterna.

Gäller från och med 15.4.2018.

1. Förbindelse att följa Användarvillkoren

Tjänsternas användare ska noggrant läsa dessa Användarvillkor innan han eller hon använder Tjänsterna. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Tjänsternas användare att iaktta dessa Användarvillkor. Det är inte tillåtet att använda Tjänsterna, om Tjänsternas användare inte godkänner Användarvillkoren. Tjänsternas användare godkänner vid var tid gällande Användarvillkor i samband med att användaren första gången uträttar ärenden i Webbtjänsten. Uträttandet av ärenden i Webbtjänsten kan ske via datakommunikationsförbindelser med hjälp av tillämpliga terminaler, såsom bordsdatorer, bärbara datorer, pekplattor och smarttelefoner. De Tjänster som tillhandahålls för att användas via olika terminaler kan avvika från varandra till såväl innehåll som funktioner. På Mandatum Life-bolagens webbsidor (www.mandatumlife.fi) ges råd i anslutning till de krav som gäller terminaler.

Tjänsternas användare ska godkänna Användarvillkoren separat vid ärendehantering i egenskap av privatkund och som användare för en sammanslutnings räkning.

2. Allmänt om webbsidorna och Webbtjänsten

Nedan behandlas de olika kommunikationskanaler som omfattas av dessa villkor. Tjänsternas användare ska beakta att Mandatum Life inte rekommenderar att sända texter som innehåller personuppgifter via meddelanden som förmedlas över öppna nät, såsom chattmeddelanden eller oskyddad e-post. Tjänsternas användare ska undvika att uppge känsliga uppgifter också i öppna textfält även i skyddade förbindelser, såvida det inte uttryckligen är fråga om t.ex. ersättningsansökan.

2.1 Webbsidor

Bolagens webbsidor erbjuder information om bolagen och deras tjänster samt möjlighet att lämna respons och kontakta Bolagen. På Bolagens webbsidor finns bl.a. mer information om behandlingen av personuppgifter.

2.2 Webbtjänst

Webbtjänsten är en servicehelhet som Mandatum Life tillhandahåller och genom vilken Webbtjänstens användare kan sköta ärenden i egenskap av privatperson eller som företrädare för en sammanslutning oberoende av tid och rum.

2.3 Mobilapp

Mobilappen ML Pengarna är en applikation som Mandatum Life tillhandahåller och genom vilken Tjänsternas användare kan sköta ärenden i egenskap av privatperson eller som företrädare för en sammanslutning oberoende av tid och rum.

2.4 Chattkommunikation

Mandatum Life tillhandahåller chattkommunikation via olika elektroniska tjänster. I webb- och mobiltjänsterna sker kommunikationen som identifierad. Personens identitet verifieras inte när han eller hon sköter ärenden via öppna webbsidor.

2.5 Utrustning, program och datakommunikationsförbindelser

Tjänsternas användare skaffar på egen bekostnad de terminaler, program, identifieringsmedel och datakommunikationsförbindelser som behövs för användningen av Webbtjänsten och webbsidorna samt ansvarar för deras drifts- och underhållskostnader jämte funktion och kompatibilitet med Webbtjänsten och webbsidorna. Mandatum Life-bolagen och Tjänsternas användare ansvarar vardera för ett ändamålsenligt dataskydd i sina datasystem. Tjänsternas användare ska se till att de terminaler, program och datakommunikationsförbindelser som han eller hon använder är skyddade mot olovlig användning och förhindra att identifieringsuppgifterna för Webbtjänsterna eller uppgifter i Webbtjänsterna avslöjas.
 

Mandatum Life-bolagen ansvarar inte för skada till följd av att information i allmänna datanät eller det datanät som Tjänsternas användare använder har försvunnit eller förändrats. Mandatum Life-bolagen har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna, om de terminaler, program eller datakommunikationsförbindelser som Tjänsternas användare använder äventyrar funktionen i Mandatum Life-bolagens datasystem och Webbtjänstens säkerhet.

3. Särskilda villkor för webbsidorna

3.1 Tillgång till webbsidorna

Webbsidorna kan användas i den omfattning som Bolagen vid var tid tillhandahåller dem. Bolagen garanterar inte webbsidornas riktighet eller felfrihet eller att webbsidorna är tillgängliga utan avbrott eller felfritt. Bolagen förbehåller sig rätten att begränsa användningen av webbsidorna samt att göra ändringar på webbsidorna.

3.2 Länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part

Bolagens webbsidor kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Då Tjänsternas användare går in på sådana sidor ska han eller hon läsa igenom och godkänna eventuella användarvillkor för sidorna innan han eller hon börjar använda dem. Genom att gå till länkade sidor godkänner Tjänsternas användare att sidorna inte administreras av Bolagen och att Bolagen inte har möjligheter att inverka på innehållet i det material som skapats eller publicerats på dem. Bolagen ansvarar inte för något som helst material på sidor av tredje part.

Att Bolagen på sina sidor infogar en länk till en tredje utomstående parts webbsidor innebär heller inte att Bolagen på något sätt skulle ta ställning till de produkter eller tjänster som nämns på dem.

4. Särskilda villkor för Webbtjänsten

Dessa webbtjänstvillkor är sekundära i förhållande till det avtal som ingåtts mellan Tjänsternas användare och Mandatum Life-bolaget. På en tjänst som används i Webbtjänsten tillämpas i första hand försäkringsvillkoren för ifrågavarande tjänst och övriga avtalsvillkor. Användarvillkoren för Webbtjänsten är inte en del av försäkringsavtalet.

4.1 Användning av identifieringsmedel

Mandatum Life-bolagen identifierar användaren när han eller hon uträttar ärenden i Webbtjänsten på adressen www.mandatumlife.fi med de identifieringsmedel som Mandatum Life-bolagen godkänt. Användningen av identifieringsmedel kan jämställas med identifiering av kunden med hjälp av en traditionell handling som styrker identiteten.

Om Mandatum Life-bolagen erbjuder en tillämpning för användningen av Webbtjänsten via någon annan terminal än en dator, till exempel via en smarttelefon eller någon annan mobil enhet, ska användaren använda det sätt att logga in på Webbtjänsten som Mandatum Life-bolaget godkänt. I samband med den första inloggningen på Webbtjänsten ska Webbtjänsternas användare använda det användarnamn som Mandatum Life-bolaget skapat och för tjänsten skapa ett lösenord som uppfyller Mandatum Life-bolagens krav. Användaren ansvarar för alla uppdrag och meddelanden som vidtagits eller skickats med användarens identifieringsmedel under deras giltighetstid.

En förutsättning för användning av Webbtjänsten är att Tjänsternas användare har nödvändiga användarspecifika bankkoder eller andra identifieringsmedel som godkänts av Mandatum Life-bolagen. Bankens identifieringsmedel består av de engångskoder som banken gett, ett personligt användarnamn och dessutom ett lösenord eller en bekräftelsekod.

Användaren förbinder sig att förvara identifieringsmedlen omsorgsfullt i enlighet med de instruktioner som banken, Mandatum Life-bolagen eller någon annan tjänsteleverantör som beviljat identifieringsmedlen har gett.

Användaren ansvarar för obehörig användning av identifieringsmedlen för Webbtjänsten, om

1) användaren har överlåtit identifieringsmedlen för Webbtjänsten till någon som inte är behörig att använda dem

2) identifieringsmedlen för Webbtjänsten har kommit bort, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen på grund av användarens vårdslöshet eller

3) användaren har underlåtit att utan ogrundat dröjsmål efter upptäckten underrätta tjänsteleverantören (t.ex. den bank som beviljat koderna) om att identifieringsmedlen för Webbtjänsten har kommit bort, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen.

Om Tjänsternas användare har orsak att misstänka att identifieringsmedlen eller den hemliga koden i anslutning till dem har kommit bort eller innehas av en utomstående, ska han eller hon handla i enlighet med instruktionerna från den bank som gett identifieringsmedlen och Mandatum Life-bolagets anvisningar. Banken ansvarar för att spärra bankens identifieringsmedel.

Tjänsternas användare ansvarar för obehörig användning av identifieringsmedlen till dess att identifieringsmedlen har tagits ur bruk av den bank, det Mandatum Life-bolag eller annan tjänsteleverantör som beviljat dem. Tjänsternas användare kan spärra koder till mobiltjänsten som beviljats av Mandatum Life på sidan Egna uppgifter i webbtjänsten. Tjänsternas användare kan be att de koder som Mandatum Life beviljat spärras genom att ringa kundtjänsten under kundtjänstens öppettider.

Mandatum Life-bolagen begär aldrig att få användarnas personliga identifieringsuppgifter, såsom lösenord, personbeteckning eller nätbankens inloggningsuppgifter via e-post. Kommunikationen sker per post, e-post, telefon eller i Webbtjänsten. Mandatum Life-bolagen skickar heller aldrig e-post som leder direkt till inloggningssidan för vår webbtjänst, utan Mandatum Life-bolagen hänvisar alltid användaren att logga in via sin webbplats.

I problemsituationer ger kundtjänsten råd.

4.2 Tillgång till Webbtjänsten och driftavbrott

Tjänsternas användare har tillgång till Webbtjänsten på olika terminaler i den omfattning som Mandatum Life-bolagen vid var tid tillhandahåller tjänsten.

Användarens uppdrag utförs i den ordning som de kommit in. Ett nytt uppdrag som gäller samma avtal, till exempel byte av fond i en fondanknuten försäkring, kan inte utföras förrän föregående uppdrag har slutförts. I övrigt iakttas vid genomförandet av uppdrag de försäkrings- eller tjänstespecifika avtalsvillkoren.

Mandatum Life-bolagen har rätt att begränsa eller avbryta användningen av Webbtjänsten på grund av service- och underhållsåtgärder utan meddelande om saken på förhand. Mandatum Life-bolagen strävar efter att i god tid på förhand meddela om planerade serviceavbrott eller andra driftavbrott som de har kännedom om. Underhållsarbeten i systemen medför regelbundet serviceavbrott, om vilka informeras på webbsidorna.

Mandatum Life-bolagen har rätt att göra ändringar i serviceutbudet, tjänsternas omfattning, kraven på de terminaler som används och innehållet. Mandatum Life-bolagen meddelar om eventuella ändringar i Webbtjänsten.

Mandatum Life-bolagen har rätt att avbryta tillhandahållandet av Webbtjänsten och låta bli att utföra uppdrag som lämnats till Mandatum Life-bolagen, om:

 • Tjänsternas användare inte iakttar villkoren för Webbtjänsten

 • kunden försätts i konkurs eller skuldsanering

 • Tjänsternas användare avlider eller hans eller hennes handlingsbehörighet begränsas

 • det finns skäl att misstänka att användarens terminaler, program eller datakommunikationsförbindelser äventyrar Webbtjänstens säkerhet

 • Tjänsternas användare har meddelat att identifieringsmedlen obehörigen har använts i Webbtjänsterna eller att de sannolikt innehas av en utomstående

 • en annan användare/kund har återtagit en fullmakt som han eller hon beviljat någon annan eller

 • det finns skäl att misstänka att Webbtjänsten används vid verksamhet som strider mot lagen eller i övrigt på ett sådant sätt som kan orsaka skada för Tjänsternas användare, Mandatum Life-bolagen eller utomstående.

4.3 Meddelanden till användaren

Bolagen har rätt att vid behov skicka meddelanden till Tjänsternas användare till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som användaren uppgett. Bolagets meddelande anses ha kommit fram, när det har lämnats för leverans på elektronisk väg eller i övrigt har sänts på ändamålsenligt sätt.

Konfidentialiteten för meddelanden som har skickats via ett öppet informationsnät kan inte garanteras. Bolaget ansvarar inte för skada som orsakas av meddelanden som har skickats i ett öppet informationsnät.

4.4 Ansvar för ärendehantering

Tjänsternas användare ansvarar för alla åtgärder som vidtagits med giltiga identifieringsmedel i Webbtjänsten. Innehållet i de åtgärder som gjorts och meddelandena i Webbtjänsten anses ha den form i vilken de sparats i Bolagens datasystem. Om de uppgifter som Tjänsternas användare har lämnat förstörs, ska användaren på begäran lämna nya uppgifter. Tjänsternas användare ska med alla till buds stående medel försäkra sig om att det material som har skickats inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Avsändaren ansvarar för att offerter, svar, anmälningar eller övriga meddelanden som lämnats i Webbtjänsten skickats och kommit fram till mottagaren. Tidpunkten för inlämnande av uppdrag och ansökningar samt för ingående av avtal och annan ärendehantering verifieras med hjälp av det datasystem som Bolaget upprätthåller och/eller inspelade telefonsamtal.

Bolaget ansvarar inte för skada, som orsakas av att de specifikations- eller kontaktuppgifter som Tjänsternas användare lämnat eller uppgifter om åtgärder som vidtagits i Webbtjänsten är felaktiga eller bristfälliga och inte heller för eventuell skada som orsakas Tjänsternas användare till följd av att information försvinner eller förändras i datanätet.

4.5 Anmärkningar och krav gällande Tjänsten

Tjänsternas användare ska göra eventuella anmärkningar på Webbtjänsten till Bolaget utan dröjsmål, dock senast inom 30 dygn efter att han eller hon upptäckte eller borde ha upptäckt grunden till anmärkningen. Om anmärkningen inte görs inom denna tidsfrist, anses Tjänsternas användare ha godkänt åtgärden. Anmärkningar ska läggas fram tillräckligt specificerade med ett meddelande som skickas via Webbtjänsterna.

Tjänsternas användare kan lägga fram eventuella förfrågningar, anmärkningar eller begäran om kontakt gällande webbsidorna eller Webbtjänsten med kontaktblanketten i Webbtjänsten eller genom att ringa Bolagets telefontjänst.

4.6 Servicetaxa

Mandatum Life-bolagen har rätt att fastställa en användningsavgift eller en motsvarande avgift för Webbtjänsterna genom att meddela om detta minst 30 dagar innan avgiften införs.

Om åtgärdsavgifter eller andra avgifter som fastställts i avtalsvillkor, prislistor eller någon annanstans påförs de avtal eller tjänster som Tjänsternas användare använder i Webbtjänsten, har Bolagen rätt att enligt Bolagens val ta ut dessa avgifter antingen direkt från försäkringsbesparingarna eller genom att fakturera kunden, såvida inte något annat separat avtalats.

5. Mandatum Life-bolagens ansvar

De uppgifter om produkter eller tjänster som presenteras på webbsidorna eller i Webbtjänsten har endast getts som allmän information och de ska inte anses som en bindande offert av Mandatum Life-bolagen, ett placeringsråd eller något annat yppande som förpliktar bolagen, utan endast som en uppmaning att lämna ett köpeanbud, om inte något annat separat har angetts.

Mandatum Life-bolagen ansvarar inte för eventuella skador, förlorad rörelsevinst eller avbrott i affärsverksamheten som orsakats av webbsidorna eller de Webbtjänster som bolagen tillhandahåller på sidorna eller av avbrott i dem, även om möjligheten för en sådan skada skulle ha meddelats Mandatum Life-bolagen. Mandatum Life-bolagens ansvar motsvarar högst ansvaret enligt de tvingande bestämmelserna i finsk lag.

Mandatum Life-bolagen ansvarar inte för att de identifieringsmedel som behövs för att använda Webbtjänsten inte fungerar och inte heller för övriga skador i anslutning till identifieringsmedlen.

Webbsidorna och Webbtjänsten är avsedda för i Finland stadigvarande bosatta myndiga (a) privatkunder, (b) privatpersoner som omfattas av Mandatum Life Service Ab:s Pensionstjänster eller Belöningstjänster och (c) företagskunder registrerade i Finland.

På grund av begränsningar i anslutning till marknadsprisuppgifter i Webbtjänsten som producerats av tredje part är eventuella marknadsprisuppgifter i Webbtjänsten inte tillgängliga för personer som är bosatta i Australien eller för sammanslutningar som är verksamma i Australien.

De försäkringar som förvaltas av Bolagen och till dem anknutna placeringskorgar, produkter och tjänster är inte avsedda för personer som är bosatta i Förenta staterna eller för sammanslutningar som är verksamma i Förenta staterna.

De marknadspriser på investeringarna som presenteras i månadsrapporterna och övrigt kundmaterial är endast avsedda för eget bruk för Mandatum Life-bolagens kunder som information om värdeutvecklingen i avtalet och de får inte distribueras vidare till tredje part eller användas i samband med andra investeringar. Mandatum Life-bolagens kund är medveten om att de tjänsteleverantörer som bolagen anlitar i detta sammanhang är tredje parter, som under inga omständigheter är ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot Mandatum Life-bolagens kund. Mandatum Life-bolagen ansvarar inte för innehållet i och tillgängligheten till sådana tjänster av tredje part eller för riktigheten i uppgifter som de lämnat.

Mandatum Life-bolagen ansvarar inte för skada till följd av oöverstigligt hinder eller motsvarande omständighet. Med sådant hinder avses exempelvis myndighetsåtgärd, terrorattack, krig, cyberattack eller cyberhot, arbetsstridsåtgärd, störning eller driftavbrott i det allmänna el-, kabel- eller telekommunikationsnätet eller någon annan omständighet som orimligt försvårar parternas verksamhet och som parten inte kan inverka på.

6. Behandling av personuppgifter och lagring av uppgifter

Mandatum Life-bolagen samlar in, behandlar och analyserar information om användning, trafik, transaktioner och övriga statistiska uppgifter gällande webbsidorna och de tjänster som tillhandahålls på dem, exempelvis Webbtjänsterna.

Tjänsternas användare ansvarar för att han eller hon har rätt att överlåta de uppgifter som lämnas via Webbtjänsterna till Bolagen.

Mandatum Life-bolagen har rätt att i sina datasystem spara uppgifter om användarens webbtjänstkontakter och ärendehantering på webben med olika terminaler samt att behandla uppgifterna bland annat för att verifiera ärendehanteringen på webben, för bolagens riskhantering, för att säkerställa informationssäkerheten, identifiera Webbtjänsternas användare och sköta kundrelationen, för att förbättra Webbtjänstens kvalitet och funktion samt för att marknadsföra bolagens tjänster.

Mandatum Life-bolagen använder cookies för att säkerställa Webbtjänsternas funktion, för att följa upp besökarnas intresse för olika objekt på webbsidorna och i Webbtjänsterna samt för att rikta reklam.

Om Tjänsternas användare önskar skicka till Bolagen skyddade uppgifter eller uppgifter som hänför sig till kundrelationen, rekommenderar Mandatum Life-bolagen att meddelandet skickas via Webbtjänsterna eller per post.

Mer information om behandlingen av personuppgifter och användningen av cookies finns på Bolagens webbplats under "Registerbeskrivningar" – "Användning av personuppgifter".

7. Immaterialrätter och rätten att använda webbsidorna och Webbtjänsten

Webbsidorna och Webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Tjänsternas användare i dessa Användarvillkor tillhör Mandatum Life-bolagen eller tredje part. Det är förbjudet att kopiera, överföra, länka, distribuera, ändra eller spara innehållet på sidorna eller i tjänsterna eller en del av det i något som helst format eller att använda det i kommersiellt syfte utan skriftligt samtycke av Mandatum Life-bolagen på förhand. Det är endast tillåtet att läsa webbsidorna på en terminal och ta utskrifter för eget bruk.

Publicering och distribution av Mandatum Life-bolagens webbsidor är förbjudet utan separat skriftligt samtycke.

Användning av pressmeddelanden och övriga handlingar som är avsedda som offentliga för allmän informationsförmedling är tillåtet under förutsättning att informationskällan nämns när de används. Om Tjänsternas användare kopierar eller sparar information från webbsidorna, förbinder han eller hon sig samtidigt till att inte radera eventuella anteckningar eller kännetecken i materialet som påvisar det immaterialrättsliga ursprunget, såsom anteckningar om upphovsrätt.

8. Ändring av Användarvillkoren och villkoren för Webbtjänsterna

Mandatum Life-bolagen har rätt att ändra dessa Användarvillkor, avtalet om Webbtjänsterna, eventuella särskilda villkor som gäller tjänsterna, innehållet i en tjänst och serviceutbudet.

Mandatum Life-bolagen meddelar om ändringar av villkoren på sina webbsidor och i Webbtjänsten minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Tjänsternas användare anses ha tagit emot Mandatum Life-bolagets meddelande senast den sjunde (7) dagen efter att meddelandet finns tillgängligt för användaren i Webbtjänsten eller på webbsidorna.

De ändrade Användarvillkoren tillämpas också på avtal som ingåtts innan villkoren trädde i kraft. Tjänsternas användare anses ha godkänt en ändring, om han eller hon använder Webbtjänsten eller webbsidorna efter ändringen. Om Tjänsternas användare inte godkänner de ändrade villkoren, kan han eller hon inte använda Webbtjänsten.

9. Kundrådgivning och rättsmedel utanför domstol

Vid frågor gällande tjänster som förmedlas via nätet och villkoren ska Tjänsternas användare i första hand kontakta Mandatum Life-bolagens kundtjänst.

En konsumentkund kan hänskjuta en meningsskiljaktighet som gäller dessa villkor för behandling av Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi).

Europeiska kommissionen erbjuder också ett tvistlösningsforum på nätet som är avsett särskilt för konsumenter som bor i ett annat EU-land på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Tillämplig lag och forum

På dessa Användarvillkor tillämpas finsk lag.

Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs vid Helsingfors tingsrätt. En konsument har också rätt att inleda ett ärende vid tingsrätten på sin hemort.

Om det förekommer motstridigheter mellan de olika språkversionerna av dessa villkor, tillämpas de finskspråkiga Användarvillkoren och uppgifterna om tjänsten.

11. Bolagens uppgifter

 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag

FO-nummer: 0641130-2
Hemort: Helsingfors, Finland

Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors

Postadress: PB 627, 00101 Helsingfors

 

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva

FO-nummer: 0200628-9
Hemort: Helsingfors, Finland

Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors

Postadress: PB 347, 00101 Helsingfors

 

Mandatum Life Service Ab

FO-nummer: 2614680-9
Hemort: Helsingfors, Finland

Besöksadress: Bulevarden 56, 00120 Helsingfors

Postadress: PB 1210, 00101 Helsingfors