Ansvarsförbehåll

De uppgifter om produkterna och tjänsterna som presenteras på webbplatsen eller i webbtjänsten är endast av allmän karaktär och de ska inte betraktas som en för Försäkringsbolaget bindande offert, ett placeringsråd eller en uppmaning att fatta placeringsbeslut eller något annat beslut gällande försäkringen. Kunden ska omsorgsfullt ta del av produkternas och tjänsternas villkor och broschyrer samt vid behov skaffa expertråd före ett enskilt placeringsbeslut eller något annat beslut gällande försäkringen.

Mandatum Life garanterar inte webbsidornas riktighet eller fullständighet eller att webbsidorna oavbrutet eller felfritt står till förfogande. Mandatum Life ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av avbrott i tillhandahållandet av webbsidorna eller webbtjänsterna. På webbsidorna kan finnas länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part. Mandatum Life ansvarar inte för något som helst material som finns på en tredje parts sidor.

Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt till en fondanknuten försäkring och bär risken för att försäkringsbesparingarna eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och således kan kunden förlora de tillgångar som han eller hon placerat i försäkringen. Mandatum Life eller dess ombud ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling.

De presenterade uppgifterna, uppskattningarna och åsikterna har getts enligt tidpunkten för när de lämnats och de kan ändras utan separat meddelande. Användningen av eventuell antagen avkastning är riktgivande och utgör ingen garanti för den kommande avkastningen.

Uppgifterna om lagstiftningen och beskattningen baserar sig på Mandatum Lifes uppfattning om gällande lagstiftning och skattepraxis. Uppgifterna gäller endast personer som är allmänt skattskyldiga i Finland. Beskattningen utgör inte en del av försäkringsavtalet och Mandatum Life ansvarar inte för eventuella effekter till följd av ändringar i lagstiftning eller skattepraxis eller för att skattemyndighetens enskilda beslut överensstämmer med de presenterade uppgifterna.

Webbsidorna och webbtjänsterna innehåller immaterialrättsligt skyddat material. Alla rättigheter förbehålles.

Mer information till försäkringstagarna